III posiedzenie SRDPP

Na III posiedzeniu SRDPP wnosiłem następujące uwagi:

Do Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019, uzupełnienie wpisu:

uzupełnienie na stronie 22 w postaci dopisania zdania: „Jedną z umów wieloletnich rozwiązano za porozumieniem stron.”

Wpis po uzupełnieniu otrzymał brzmienie: „12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

            Ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło 11 ofert. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zawarto 6 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych, w tym 2 umowy wieloletnie – na funkcjonowanie klubów seniora. Jedną z umów wieloletnich rozwiązano za porozumieniem stron.”

Do propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2021, wniosłem 6 uwag:

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacjiUzasadnienie do wprowadzenia zmian
dotychczasowy zapis:  proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 3) organizacja akcji „Wymiana ciepła” lub innych akcji pomocowych;3) organizacja akcji pomocowych;Nie musimy używać przykładowych nazw akcji. Zwłaszcza takich, które są już prowadzone w Suwałkach, gdyż może to sugerować iż pieniądze są już dedykowane na konkretne działania organizacji.
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 2) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.2) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.Wykreślenie zapisu „oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych” rozszerzy katalog.
w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 4) wspieranie promocji nieoznakowanych szlaków i atrakcji turystycznych w Suwałkach realizowanej w formie gier terenowych np. questingu, akcji promocyjnych i z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz nowych innowacyjnych rozwiązań;4) wspieranie promocji nieoznakowanych szlaków i atrakcji turystycznych w Suwałkach realizowanej w formie gier terenowych np. questingu, akcji promocyjnych i z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz innowacyjnych rozwiązań;Innowacyjne rozwiązania na gruncie Suwałk nie muszą być nowe na rynku takich rozwiązań.
w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: brak6) wspieranie promocji Miasta Suwałki, hasła promocyjnego miasta „Pogodne Suwałki” oraz maskotki miasta „Misia UśMicha”Dodanie punktu, który umożliwi działania promocyjne na rzecz miasta.
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: brak5) wspieranie działań upowszechniających czytelnictwo w Suwałkach;Nie powinno się wykreślać tego punktu (w ubiegłym roku ten priorytet był), ponieważ po analizie konkursów widać, że organizacje składają oferty w tym priorytecie.
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 5) wsparcie działalności grup pozainstytucjonalnych, w tym animatorów liderów.  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 4) wsparcie działalności animatorów i liderów.  Wsparcie działalności grup pozainstytucjonalnych nie musi dotyczyć tylko kultury i sztuki. Animatorzy i liderzy są w każdej organizacji i w każdym obszarze mogą potrzebować wsparcia. Proponuje się więc przenieść ten punkt do priorytetów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem tego zadania jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich działających.

Podobne wpisy