XX posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – IV kadencji

Tym razem bardzo dużo dokumentów:
Konsultacje projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Suwałkach w latach 2022-2026.
Konsultacje projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2023 r.
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałk

Do projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach w latach 2022-2026. zgłosiłem ogólną uwagę, że program nie powinien wskazywać jako grupy odbiorców seniorów, tylko osoby niepełnosprawne, dlatego w kilku miejscach należy usunąć fragmenty odnoszące się do seniorów. Maria Metelska tłumaczyła, że wielu spośród seniorów to osoby niepełnosprawne. I choć nie mają orzeczeń o niepełnosprawności, często
potrzebują takiego samego wsparcia, jak niepełnosprawni z orzeczeniem. Zostało zarządzone głosowanie nad tą propozycją: za głosowała 1 osoba, 5 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym poprawka nie została przyjęta.

Jest mi z tego powodu przykro, gdyż nie można seniorów utożsamiać z osobami z niepełnosprawnościami. Przez takie podejście niestety w Suwałkach postanowiliśmy znak równości pomiędzy seniorem a osobom niepełnosprawną.

Oprócz tej uwagi zgłosiłem 17 innych poprawek, które SRDPP przyjęła. Wykaz wszystkich uwag zgłoszonych przez SRDPP można znaleźć na stronie https://um.suwalki.pl/storage/uzytkownicy/aszulc@um.suwalki.pl/wyniki%20konsultacji%20Program%20Os%C3%B3b%20Niepe%C5%82nosprawnych%202022-2026%20SRDPP.pdf

Następnie konsultowaliśmy projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.

Zaproponowałem, żeby usunąć fragment na s. 14 punkt 3.3 w brzmieniu:
„Analiza powyższych danych pokazuje, że każdego roku zmniejsza się liczba powołanych grup roboczych, co przekłada się na liczbę rodzin objętych ich pomocą. Wyjątek stanowi jednak rok 2020 w którym liczba tych rodzin jest większa w stosunku do roku 2019.” oraz słowo „również” we fragmencie: „Należy również zwrócić uwagę na tendencję malejącą zamykanych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na stwierdzenie przez członków grup roboczych braku zasadności jej prowadzenia np. z powodu trwającego konfliktu z 56% w roku 2019 do 32% w roku 2021.” Argumentowałem to tym, że brak poprzednich danych czyni niezasadnym to porównanie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
poprawka została przyjęta.
Zwróciłem uwagę na potrzebę ujednolicenia w całym dokumencie nazwy Żandarmerii Wojskowej w Suwałkach, Oddział Żandarmerii Wojskowej – Białystok.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
poprawka została przyjęta.
Zaproponowałem dopisanie na s. 19 w punkcie IV słów „oraz inne podmioty”, co rozszerzy grupę realizatorów. Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 8 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.
Zwróciłem uwagę na potrzebę dopisania na s. 30 w tabeli Cel szczegółowy 2. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec sprawców słowa „NGO”, co
odzwierciedli rzeczywistą grupę realizatorów. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uzupełnieniem. Za głosowało 8 osób. Tym samym poprawka została przyjęta.
Zwróciłem uwagę na potrzebę rozszerzenia zapisu na s. 34 punkt 5.3 podpunkt 12) do sformułowania: „Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego”, co będzie zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 8 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.
Zwróciłem uwagę, iż w związku z powyższym, należy wykreślić na s. 34 podpunkt 14) Parafie i związki wyznaniowe, gdyż zawiera się on w podpunkcie 12).
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
poprawka została przyjęta.
Zasugerowałem na s. 36 rozszerzenie skrótu NGO do brzmienia: „NGO – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego”, co będzie zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 8 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r

Zgłosiłem uwagę, żeby wykreślić fragment § 5.5 w brzmieniu: „Projekty mające charakter działań tzw. „miękkich”, tj. zadania o charakterze nieinwestycyjnym, między innymi zadania o charakterze społecznym, integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym,
sportowym lub rekreacyjnym nie mogą być składane w kategorii projektów małych i dużych.”
Argumentowałem to tym, że nie powinno się uniemożliwiać realizacji projektów
nieinwestycyjnych (społecznych itp.) w grupach projektów małych i dużych, ograniczając je jedynie do mikro, czyli o kosztach do 25 000,00 zł. O tym, jakie projekty zostaną zrealizowane powinna decydować wyłącznie liczba głosów mieszkańców.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 7 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.

Zaproponowałem uzupełnienie w § 6 podpunkcie 7), przez co fragment uzyskałby brzmienie: „mają charakter projektów autorskich, chyba że przewidują nieodpłatne
przeniesienie praw autorskich (we wniosku) na Miasto lub uwolnienie praw autorskich np. w formie licencji GPL lub CC-BY (Creative Commons – uznanie autorstwa), a także wybór realizatora w trybie konkurencyjnym (konkurs ofert), w tym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.” Objaśniłem, że GPL to licencja wolnego i otwartego oprogramowania i dotyczy tworów cyfrowych, a CC-BY dotyczy wszelkich innych utworów autorskich. Licencja GPL zapewnia wolność uruchamiania programu w dowolnym celu, wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb, wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii, wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność. Licencja CC-BY pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uzupełnieniem. Za głosowało 7 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

Zaproponowałem wykreślenie w § 7 punkt 9 podpunktu 2) w brzmieniu:
„2) może stanowić maksymalnie 85% całkowitej wartości zadania, przy czym wkład własny finansowy klubu nie może być niższy niż 10% całkowitej wartości zadania.”
Argumentowałem to tym, że propozycja wynika z chęci ujednolicenia zasad dotacji dla
organizacji. W otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład własny nie jest wymagany, stąd propozycja wprowadzenia takich samych zasad dla wniosków zgłaszanych do dofinansowania na podstawie ustawy o sporcie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 6 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.
Zaproponowałem analogiczną poprawkę w postaci wykreślenia w § 8 punkt 5 podpunktu 3) w brzmieniu: „3) może stanowić maksymalnie 85% całkowitej wartości
zadania, przy czym wkład własny finansowy klubu nie może być niższy niż 10% całkowitej wartości zadania.”
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 6 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.
Zaproponowałem wykreślenie w § 7 punktu 13 w brzmieniu: „Od decyzji Prezydenta o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.” Zapis ten jest zbędny, gdyż z ustępu powyżej wynika, że decyzja Prezydenta jest ostateczna.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 6 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.
Zaproponowałem analogiczną poprawkę w postaci wykreślenia w § 8
punktu 12 w brzmieniu: „Od decyzji Prezydenta o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji
nie stosuje się trybu odwoławczego.”
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 6 osób. Tym samym propozycja została przyjęta.

Zaproponowałem w Załączniku nr 2 Tabela nr 1 Wiersz 9 zdobyte punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego w sporcie liczba punktów x do 400 zamianę zwrotu „do 400” na „500”. Motywował to tym, że System Sportu Młodzieżowego jest najważniejszym miernikiem kondycji sportu dzieci i młodzieży, a wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży jest jednym z zadań własnych samorządu. Zwiększenie wartości punktu do 500,00 zł i ustalenie z góry jego wartości (wykreślenie słowa „do”) będzie motywowało kluby sportowe do brania udziału w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży na arenie ogólnopolskiej. Natomiast kluby sportowe będą miały zagwarantowane środki na
szkolenie sportowe młodych suwalczan.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za głosowało 6 osób. Tym samy
propozycja została przyjęta.

Podobne wpisy