I posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – V kadencja

I posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) piątej
kadencji zostało zorganizowane przez Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk. Posiedzenie odbyło się 11 stycznia 2023 r. w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Ewa Lewoc zgłosiła moją kandydaturę na wice przewodniczącego SRDPP. Podczas głosowania, otrzymałem 100% wsparcie pozostałych członków SRDPP i ponownie zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Po wyborach przyszedł czas na zwykłą pracę i konsultacje pierwszych dokumentów w tej kadencji. Jako pierwszy do konsultacji trafił do nas projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk.
Wniosłem do niego 4 uwagi:

dotychczasowy zapis:proponowana zmiana zapisu lub treść nowego zapisu:Uzasadnienie do wprowadzenia zmian
§ 2. 1. Konsultacje społeczne mogą
być uruchamiane, z zastrzeżeniem §
3 ust. 1, z inicjatywy,:
2) 7 Organizacji pozarządowych w
zakresie działalności statutowej;
§ 2. 1. Konsultacje społeczne mogą być uruchamiane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, z inicjatywy:
2) 7 Organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności statutowej;
Uzupełnienie o
pozostałe podmioty
wymienione w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie.
§ 3. 1.
Wniosek o przeprowadzenie
konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 oprócz danych wskazanych w ust. 2, powinien zawierać również:
2) wykaz osób popierających
wniosek o przeprowadzenie
konsultacji obejmujący: imię i
nazwisko, adres zamieszkania
zgodny z adresem w rejestrze
wyborców, PESEL oraz
własnoręczny podpis.
§ 3. 1.
Wniosek o przeprowadzenie
konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 oprócz danych wskazanych w ust. 2, powinien zawierać również:
2) wykaz osób popierających
wniosek o przeprowadzenie
konsultacji obejmujący: imię i
nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL oraz własnoręczny podpis.
Mieszkańcem jest ten, kto zamieszkuje daną
gminę.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być
przeprowadzone w następujących formach:
1) otwartych spotkań w tym
elektronicznych spotkań w formie zdalnej za pomoc środków porozumienia się na odległość;
§ 4. 1. Konsultacje mogą być
przeprowadzone w następujących formach:
1) otwartych spotkań w tym spotkań w formie zdalnej za pomocą środków porozumienia się na odległość;
Formy zdalne są
elektroniczne.
§ 4. 3. Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 14 dni.§ 4. 3 Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może ulec skróceniu.
Nie powinno się bez
powodu skracać i tak niezbyt długiego
dwutygodniowego
terminu, tak żeby
zainteresowani mieli
czas zapoznać się z
konsultowanym
dokumentem i zgłosić ewentualne uwagi.

Podobne wpisy