1 posiedzenie SRDPP nowej kadencji

W dniu 11 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie V kadencji Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na spotkaniu tym zostałem kolejny raz wybrany na wiceprzewodniczącego SRDPP.

źródło: UM Suwałki

Na spotkaniu tym wniosłem propozycje następujących zmian:

Do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk:
– w § 2.1.2) uzupełnienie o podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tym, podpunkt uzyskałby brzmienie: „2) 7 Organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności statutowej;”
– w § 3.3.2) wykreślić słowa: „zgodny z adresem w rejestrze wyborców”, gdyż mieszkańcem jest ten, kto zamieszkuje daną gminę.
– w § 4.1.1) wykreślić słowo: „elektronicznych”, bo formy zdalne wspomniane w tym ustępie są właśnie elektroniczne.
– w § 4.3. zamienić słowa: „nie powinien” na „nie może” i uzupełnić, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach 14-dniowy termin konsultacji może ulec skróceniu. W rezultacie punkt uzyskałby brzmienie: „Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu”. Zmiana taka jest zasadna ze względu na to, że
nie powinno się bez powodu skracać i tak niezbyt długiego dwutygodniowego terminu, tak żeby zainteresowani mieli czas zapoznać się z konsultowanym dokumentem i zgłosić ewentualne uwagi.

L.P.dotychczasowy zapis:proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
Uzasadnienie do
wprowadzenia zmian
1§ 2. 1. Konsultacje społeczne mogą
być uruchamiane, z zastrzeżeniem §
3 ust. 1, z inicjatywy,:
2) 7 Organizacji pozarządowych w
zakresie działalności statutowej;
§ 2. 1. Konsultacje społeczne mogą być uruchamiane, z zastrzeżeniem §3 ust. 1, z inicjatywy:
2) 7 Organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
działalności statutowej;
Uzupełnienie o
pozostałe podmioty
wymienione w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie.
2§ 3. 1.
Wniosek o przeprowadzenie
konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt. 1 oprócz danych wskazanych w ust. 2, powinien
zawierać również:
2) wykaz osób popierających
wniosek o przeprowadzenie
konsultacji obejmujący: imię i
nazwisko, adres zamieszkania
zgodny z adresem w rejestrze
wyborców, PESEL oraz
własnoręczny podpis.
§ 3. 1.
Wniosek o przeprowadzenie
konsultacji zgłoszony przez grupę
mieszkańców, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 oprócz danych
wskazanych w ust. 2, powinien zawierać również:
2) wykaz osób popierających
wniosek o przeprowadzenie
konsultacji obejmujący: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz własnoręczny podpis.
Mieszkańcem jest ten, kto zamieszkuje daną gminę.
3§ 4. 1. Konsultacje mogą być
przeprowadzone w następujących
formach:
1) otwartych spotkań w tym
elektronicznych spotkań w formie
zdalnej za pomoc środków
porozumienia się na odległość;
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących
formach:
1) otwartych spotkań w tym spotkań w formie zdalnej za pomocą środków porozumienia się na odległość;
Formy zdalne są
elektroniczne.
4§ 4. 3. Czas trwania konsultacji nie
powinien być krótszy niż 14 dni.
§ 4. 3 Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może ulec skróceniu.
Nie powinno się bez powodu skracać i tak
niezbyt długiego
dwutygodniowego
terminu, tak żeby
zainteresowani mieli
czas zapoznać się z
konsultowanym
dokumentem i zgłosić ewentualne uwagi.

Podobne wpisy