IV posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – V kadencja

Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku i aż 8 uwag do tego dokumentu.

s. 23 Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” koncentruje się na reintegracji społecznozawodowej poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o pracę jej członków. W ramach swej działalności Spółdzielnia zajmuje się m.in. administrowaniem słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta Suwałki (na mocy uchwały Rady Miejskiej). Do niedawna prowadziła też Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych.
Spółdzielnia Perspektywa nie prowadzi aktualnie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. <– Wykreślić ten fragment.

s. 90 punkt 2.2 Aby przedsięwzięcie nazwane „Trakt Spacerowy” miało całościowy charakter, obok zmian w przestrzeni miejskiej, obejmuje ono działania mające zbudować odpowiednio atrakcyjną ofertę Traktu w zakresie kultury, rozrywki i gastronomii.
Podkreślenie znaczenia “Traktu Spacerowego” dla turystyki.
Aby przedsięwzięcie nazwane „Trakt Spacerowy” miało całościowy charakter, obok zmian w przestrzeni miejskiej, obejmuje ono działania mające zbudować odpowiednio atrakcyjną ofertę Traktu w zakresie kultury, rozrywki, gastronomii i turystyki.

s. 90 punkt 2.2.2 Zadanie to pozwoli lepiej wykorzystać to miejsce dla celów kulturalnych i społecznych, natomiast remont podziemnej części muszli stworzy nową
przestrzeń do wykorzystania na cele społeczne lub kulturalne (w tym jako jedno z potencjalnych rozwiązań to udostępnienie jej młodzieży w celu organizacji Klubu
Młodzieżowego w ramach przedsięwzięcia nr 10 (zadanie 10.1)).
Uzupełnienie o cele turystyczne (w obiekcie mieści się od lat Centrum Informacji Turystycznej). Wykreślenie zapisu z propozycją umiejscowienia tam Klubu Młodzieżowego, ponieważ tę lokalizację trzeba jeszcze przemyśleć. Zadanie to pozwoli lepiej wykorzystać to miejsce dla celów kulturalnych, społecznych i turystycznych.

s. 101 Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny (5.4)
W programie nie istnieje punkt 5.4, do którego się nawiązuje. –> Wykreślić.

s. 124 do dodania:
Innym kierunkiem w Krajowym Planie Odbudowy jest rozwój ekonomii społecznej. Celem Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej
budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

s. 127 do dodania:
Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie podmiotom dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

s. 160 punkt 2.2 do dodania
podjąć działania mające na celu poprawę wyglądu miejskich przestrzeni, m.in. poprzez
ujednolicenie ich oraz pozbycie się reklam.


Podobne wpisy