V posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ważny dokument jakim jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Zgłosiłem do niego aż 11 uwag:

W § 10.1 „i) propagowanie szczepień, w tym przeciwko COVID-19”, zaproponowałem
wykreślenie fragmentu „w tym przeciwko COVID-19”,
Argument: konieczność rozszerzenia katalogu możliwych szczepień.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.

Urząd odrzucił tą propozycję !!! W § 11. IV „3) wspieranie kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży w celu zapobieżenia wczesnej inicjacji alkoholowej, zainteresowania używkami oraz niepożądanym formom rozrywki” zaproponowałem dodanie zwrotu „w tym”, przez co fragment uzyskałby brzmienie: „3) wspieranie kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku, w tym z programem socjoterapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży w celu zapobieżenia wczesnej inicjacji alkoholowej, zainteresowania używkami oraz niepożądanym formom rozrywki”.
Argument: rozszerzy to możliwości dofinansowania wypoczynku dla dzieci bez konieczności programu socjoterapeutycznego.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowały 4 osoby. Przeciw była 1 osoba. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym propozycja została przyjęta.

W § 14.1 „1) wspieranie zadania „Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej”
zaproponowałem zmianę brzmienia na: „1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach”.
Argument: to koniecznością dalszego funkcjonowania istniejącego od wielu Centrum Informacji Turystycznej, a nie tworzenia nowych form.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.


W § 14.2 „2) wspieranie działań upowszechniających regionalną edukację
krajoznawczo-turystyczną (spacery po Suwałkach, konkursy krajoznawcze, szkolenia i kursy przewodnickie, opracowania nowych tras turystycznych)” zaproponowałem zamianę słowa „regionalną” na lokalną.
ARGUMENT: Miasto Suwałki powinno wspierać tylko edukację lokalną, a nie szerzej regionalną.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowały 2 osoby. Przeciw były 4 osoby. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym propozycja została odrzucona.

W § 14.1 „3) wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez promujących turystykę
aktywną w Suwałkach i na Suwalszczyźnie (spływy kajakowe, rajdy rowerowe, rajdy piesze i gry terenowe)” zaproponowałem dopisanie na końcu zwrotu „itp.”, co rozszerzy katalog możliwych imprez turystycznych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.


W § 16.1 „1) wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych nawiązujących do
ważnych wydarzeń w historii Suwałk” zaproponowałem dopisanie słowa „ w tym”, przez co punkt uzyskałby brzmienie: „1) wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym nawiązujących do ważnych wydarzeń w historii Suwałk”.
ARGUMENT: taki zapis rozszerzy katalog możliwych projektów kulturalnych i artystycznych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.


W § 16.1 „2) wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z Suwałk w zakresie
muzyki, plastyki, filmu, teatru, tańca” zaproponowałem dopisanie na końcu zwrotu „itp.”, co rozszerzy katalog możliwych zakresów edukacji kulturalnej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.


W § 16.1 „3) wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej nawiązującej do
tradycji i dziedzictwa Suwałk i Suwalszczyzny” zaproponowałem wykreślenie słów: „i
Suwalszczyzny”. Argumentowałem to tym, że Miasto Suwałki powinno wspierać działania nawiązujące do tradycji i dziedzictwa Suwałk, a nie szerzej Suwalszczyzny.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowała 1 osoba. Przeciw było 6 osób. 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym propozycja została odrzucona.


W § 19.1 „Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie rewitalizacji:
wspieranie zintegrowanych i kompleksowych działań integracyjnych, międzypokoleniowych i aktywizujących, wspomagających proces rewitalizacji na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku” zaproponowałem dodanie zwrotu „i innych”, przez co punkt uzyskałby brzmienie: „Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie rewitalizacji: wspieranie zintegrowanych i kompleksowych działań integracyjnych, międzypokoleniowych, aktywizujących i innych, wspomagających proces rewitalizacji na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku”. Uzasadniał to potrzebą rozszerzenia katalogu możliwych działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.


W § 21.1 „Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: utworzenie funduszu wkładów własnych dla organizacji do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki” zaproponowałem dodanie słów: „oraz na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej”, przez co fragment uzyskałby brzmienie: „Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej: utworzenie funduszu wkładów własnych dla organizacji do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki”.
ARGUMENT: potrzeba rozszerzenia katalogu potencjalnych korzystających o podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 8 osób. Tym samym
propozycja została przyjęta.

Podobne wpisy